Consultancy – interactie met impact!

Sinds 2016 ben ik actief als consultant. Het motto dat iedereen er baat bij heeft als leiders beter worden, drijft  mij hierin. Bedrijfsprocessen, governance, maar vooral de mensen en hun gedrag en doelstellingen zijn daarbij de bepalende factoren. Ik richt me op het daadwerkelijk veranderen van gedrag, door de best passende structuren en afspraken interactief te ontwikkelen. Dan krijgt interactie impact!

Sociaal Domein

We bevinden ons in een periode waarin veel onzeker is en wordt. Het individualisme en de ontzuiling zijn kenmerkend voor de tijd waarin we leven. Het sociale domein is de komende jaren onderhevig aan een enorme ontwikkeling waarin de ondersteuning van kwetsbare burgers blijft bestaan. Netwerken en een overstijgdende blik zijn daarbij essentiëel . Dit samen vraagt niet alleen kennis en kunde in het sociaal domein. Ik combineer de kennis van netwerkgovernance en het sociale domein.  Zo kunnen partners in het sociale domein inspelen op de sociale  ontwikkelingen en de eigen doelstellingen blijven behartigen- dat is interactie met impact!

Zorg

De overheid delegeert meer en meer taken naar de samenleving via verschillende vormen van governance. Dit vraagt om organisaties die zich snel kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving van opdrachtgevers en afnemers.  De  zorg is de komende jaren onderhevig aan een enorme ontwikkeling waarbij de vertaling naar de eigen bedrijfsvoering vraagt om flexibiliteit en borging van de doelen. Dit vraagt niet alleen kennis en kunde van de interne organisatie, ik combineer  de kennis over de interne bedrijfsvoering en omgeving van de organisatie. Zo kunnen organisaties inspelen op de netwerkvragen en de eigen doelstellingen blijven behartigen- dat is interactie met impact!

Organisatie ontwikkeling

Hoe behoud je als organisatie impact? De wereld is volop in ontwikkeling en verandert continu. Met mijn competenties ( bijvoorbeeld op het gebied van beleidsontwikkeling, organisatie-inrichting en kwaliteit- en procesmanagement) werk ik met de opdrachtgevers samen om gericht op de veranderingen in te spelen. Niet op afstand, maar als betrokken partner die de eigen mogelijkheden tot impact  van de organisatie vergroot.

Processen waaraan gewerkt is:

 • NetwerkGovernance Publieke Omroep
 • Cultuurverandering organisatie LVG
 • Meldingen Incidenten Cliënten VG / LVG
 • Meldingen Incidenten Medewerkers VG / LVG
 • Onderzoek Incidenten Zorg VG
 • Behandelorganisaties en behandelplanning
 • Jaarurensystematiek, roostering en dagstructuren VG / LVG / VVT
 • Intakeprocedures behandelorganisaties
 • Implementatie & Borging methodiek LVG
 • Managementgedrag in de VVT / VG / LVG
 • Ontwikkeling indicatiesystematiek LVG iswm VBOC
 • Ontwikkeling PVE CRM Systeem
 • Verbetertrajecten nav IGZ rapporten
 • Ontwikkeling BI in de VG / LVG
 • Ontwikkeling Beleidsagenda en Meerjarenplanne
 • Beleidsontwikkeling Zorg en Dwang in de LVG
 • Accreditatiebeleid Orthopedagosche Behandelcentra
 • Corporate Communicatie
 • Koningsnacht en – dag 2019 Groningen